فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه صنایع دستی

فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه صنایع دستی

فرم درخواست مشارکت در بیست و ششمین نمایشگاه ملی و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی
25 تا 30 می 2016 برابر 5 تا 10 خرداد 1395
ساعت نمایشگاه 10 صبح الی 20 شب
شبستان مصلی امام خمینی (ره) تهران